Obszar nauk społecznych

Obszar nauk społeczne dzieli się na trzy dziedziny: nauk społecznych, nauk ekonomicznych oraz nauk prawnych. Na portalu eWSIiZ znajdą się kursy z dyscyplin takich jak: (1) nauki społeczne: bezpieczeństwo, media, polityka, psychologia, komunikacja społeczna, socjologia; (2) nauki ekonomiczne: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, (3) nauki prawne: nauki o administracji, prawo.

Celem kursu jest przybliżenie teoretycznej podbudowy przedmiotu  Nauka o komunikowaniu. Informacje zawarte w kursie, podobnie jak fragmenty publikacji i artykułów są przydatne nie tylko dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ale także dla wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat komunikacji międzyludzkiej, rozwoju środków masowego przekazu, czy kultury popularnej. 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami dotyczącymi wpływu środków masowego komunikowania na jednostkowego odbiorcę oraz społeczeństwo. Podzielony został na 6 części. Dwie pierwsze stanowią przypomnienie podstawowych informacji dotyczących teorii komunikowania. Kolejne poruszają następujące tematy: media masowe w komunikowaniu społecznym, odbiorcy mediów - audytoria medialne, teorie wpływu mediów. Ostatnia część dotyczy zaś wybranych aspektów współczesnego oddziaływania mediów masowych.

 

Kurs ma na celu również przedstawienie studentom poglądów na temat roli środków masowego przekazu w społeczeństwie informacyjnym i kulturze postmodernistycznej, najnowszych badań i hipotez wyjaśniających oddziaływanie mediów na płaszczyźnie socjologicznej, psychologicznej i kulturowej. 

Celem kursu jest przekazanie podstawowych informacji na temat ewolucji form zarządzania państwem oraz ukazanie genezy współczesnych instytucji administracyjnych. Zapoznanie się z tematyką kursu:

 • pozwoli lepiej zrozumieć i przyswoić treść innych przedmiotów prawno-administracyjnych objętych planem studiów kierunku Administracja
 • umożliwi zrozumienie współczesnych instytucji administracyjnych
 • pozwoli zrozumieć sens wprowadzonych reform administracji

Absolwenci kierunku Administracja będą w przyszłości decydować o obliczu polskiej administracji, dlatego też wiedza o administracji w kontekście historycznym stanowi niezbędny składnik ich wykształcenia, m. in. ze względu na to, że pozwoli uniknąć błędów popełnianych w przeszłości.

Autor kursu

dr Tomasz Soliński

Cel kursu

„Głównym celem niniejszego kursu jest zapoznanie z aspektami zastosowania badań marketingowych w turystyce. Szczególny nacisk położono charakterystykę procesu badawczego, który jest kluczowym elementem analizy marketingowej. Prezentacja metod badawczych stanowi zasadniczą część niniejszego kursu.

Zrealizowanie założonego programu powinno:

- dostarczyć podstawowych informacji o wybranych technikach badawczych,

- wykształcić umiejętność właściwego doboru technik badawczych do określonego obszaru rynku turystycznego,

- zapewnić informacje niezbędne do zaprojektowania procesu badawczego,

- dostarczyć informacji o przygotowaniu kwestionariusza ankiety.”

Rozdział 1.  Istota badań marketingowych w turystyce

1.1. Definicja i zastosowanie badań w turystyce,

1.2. Obszary zastosowania badań marketingowych w turystyce,

1.3. Kryteria podziału badań marketingowych.

Rozdział 2.  Metody i techniki badań marketingowych

2.1. Metody badań wtórnych,

2.2. Metody badań pierwotnych,

2.2.1. Wywiady,

2.2.2. Omnibus,

2.2.3. Badanie CATI,

2.2.4. Obserwacja,

2.2.5. Badania ankietowe,

2.2.6. Metody projekcyjne,

2.2.7. Metody telemetryczne i radiometryczne.

Rozdział 3.  Procedura badań marketingowych

3.1. Etapy w procesie badawczym,

3.2. Metody doboru próby,

3.2.1. Dobór losowy,

3.2.2. Dobór nielosowy,

3.3. Zasady budowy kwestionariusza,

3.3.1. Etapy w budowie kwestionariusza,

3.3.2. Rodzaje pytań,

3.3.3. Przykłady pytań,

3.4. Zasady opracowania raportu,

3.5. Struktura raportu z badań.

 

Autor kursu

mgr Grzegorz Karpiuk

Cel kursu

Celem kursu jest przedstawienie studentowi najważniejszych zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem projektami. Dzięki zdobytej wiedzy student będzie:

 • umiał zbudować koncepcję projektu i zaplanować podstawowe jego elementy (budżet, zakres, czas)
 • umiał wskazać podstawowe elementy poszczególnych aspektów zarządzania projektami
 • mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce np. przy realizacji projektów komercyjnych lub projektów finansowanych z funduszy unijnych

Lista modułów zawartych w kursie

 • Podstawowe koncepcje zarządzania projektami
 • Koncepcja PCM - Zarządzanie Cyklem Projektu Budowanie harmonogramu projektu i planowanie zasobów
 • Metoda Earned Value
 • Podejście strategiczne do zarządzania projektami organizacji
 • Sprawdzian wiedzy

Autor kursu

dr Jacek Jakieła

mgr Patrycja Babiarz

Cel kursu

Kurs “eBiznes w turystyce” jest uzupełnieniem zajęć tradycyjnych z przedmiotu e-biznes. Wstępnym ćwiczeniem przedstawionym w kursie jest opis przypadku, którego analiza wprowadza w tematykę zastosowań technologii informacyjnej (IT) w przemyśle turystycznym. Zagadnienia przedstawione w kursie dotyczą wybranych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych. Szczególny nacisk położono na tematykę związaną z wykorzystaniem rozwiązań IT jako nowego kanału dystrybucji produktów i usług oraz komunikacji z klientem. Kolejnym, kompleksowym zadaniem przedstawionym w kursie jest scenariusz analizy przedsięwzięć e-binzesowych. Przeprowadzenie analizy z wykorzystaniem scenariusza powala na zapoznanie się z kolejnymi krokami postępowania jakie należy podjąć rozpoczynając działalność on-line. Scenariusz może także zostać wykorzystany do analizy już istniejących podmiotów działających w Internecie.

Lista tematów zawartych w kursie

 • E-biznes w turystyce

Autor kursu

mgr Dominik Łazarz,

Informacje o kursie

Kurs pt. „Gospodarka regionalna” został przygotowany na podstawie literatury książkowej, raportów i innych dokumentów oraz portali internetowych związanych z tematyką przedmiotu (wykaz znajduje się w końcowej części opracowania). Zawarte w kursie treści mają być uzupełnieniem zagadnień poruszanych na przedmiocie „Gospodarka regionalna” i skupiają się przede wszystkim na polskiej polityce rozwoju oraz kwestiach dotyczących polityki regionalnej UE. Pogłębieniu wiedzy służą odnośniki do ogólnodostępnych portali w tej tematyce, a także innych publikacji zawartych na stronach www.

Cel kursu

Kurs stanowi uzupełnienie zagadnień poruszanych na przedmiocie „Gospodarka regionalna”. Zawarte treści maja na celu, uświadomienie istotności polityki rozwoju i jej wpływu na gospodarkę regionalną, a także wskazanie ważności środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na wspieranie najbiedniejszych regionów Europy. Trzeba zaznaczyć, że środki unijne w latach 2007-2013 są jednym z najpoważniejszych instrumentów wspierających gospodarki regionów Polski.

Efekty kształcenia

Student poprzez zajęcia powinien zrozumieć potrzebę realizacji polityki regionalnej w kontekście zwłaszcza zwiększania konkurencyjności gospodarek regionalnych. Zajęcia mają uświadomić znaczenie polityki rozwoju w Polsce i wpływu na jej realizację środków Unii Europejskiej przeznaczonych na spójność społeczno-gospodarczą.

Lista modułów zawartych w kursie

 1. Polityka rozwoju w Polsce
 2. Polityka regionalna Unii Europejskiej
 3. Główne polskie programy operacyjne

Autor kursu

dr Katarzyna Kurzępa-Dedo

Cel kursu

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie szeroko pojętego prawa prywatnego.

Zakres tematyczny zawarty w kursie

Temat I Podstawowe pojęcia z nauki prawa

Celem pierwszej części kursu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z nauki prawa, przedstawienie budowy normy prawnej, aktu normatywnego, źródeł prawa. Po zapoznaniu się z treścią wykładu i po wykonaniu ćwiczeń student powinien określić relację norm prawnych w stosunku do innych norm społecznych, odróżniać pojęcie normy prawnej od przepisu prawa, znać źródła prawa oraz zasady dotyczące wejścia w życie aktów normatywnych.

Temat II Stosunek prawny i jego podmioty

Celem drugiej części kursu jest wyjaśnienie pojęcia stosunku prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku cywilnoprawnego oraz opisanie podmiotów prawa. Po zapoznaniu się z treścią wykładu i po wykonaniu ćwiczeń student powinien wskazać czym różni się stosunek prawny od innych stosunków społecznych oraz znać cechy poszczególnych podmiotów prawa.

Autor kursu

dr Paweł Perz

Cel kursu

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych informacji o roli i znaczeniu rynku kapitałowego w gospodarce. Kurs zawiera najważniejsze informacje dotyczące instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Studenci będą mogli również zapoznać się z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi inwestowania na rynku kapitałowym.

Lista tematów zawartych w kursie

 1. Rynek kapitałowy i pieniężny
 2. Rynek pieniężny
 3. Rynek kapitałowy – najważniejsze instrumenty
 4. Architektura polskiego rynku kapitałowego
 5. Wycena instrumentów rynku kapitałowego
 6. Inwestowanie na rynku kapitałowym
 7. Instrumenty pochodne
 8. Test końcowy

Ze względu na dużą ilość aktów prawnych dołączonych do modułu 4 i objętości (40 mb) zalecamy przeglądniecie tego modułu korzystając ze stałego łącza internetowego.

Zaloguj się

Moje kursy