Obszar nauk ścisłych

Obszar nauk ścisłych dzieli się na trzy dziedziny: nauk matematycznych, nauk fizycznych oraz nauki chemiczne. Na portalu eWSIiZ znajdą się kursy z dyscyplin takich jak: (1) nauki matematyczne: matematyka i informatyka; (2) nauki fizyczne: fizyka.

Autorzy:

mgr Katarzyna Winczura 

mgr Joanna Wójcik

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami matematycznymi z uwzględnieniem zastosowań matematyki w ekonomii. Wiedza ta jest niezbędna do opanowania innych przedmiotów, z którymi student spotka się podczas studiów ekonomicznych, są to m.in.:

 • matematyka finansowa,
 • ekonomia matematyczna,
 • badania operacyjne,
 • statystyka,
 • ekonometria,
 • programowanie liniowe.

Lista tematów zawartych w kursie:

1. Analiza funkcji jednej zmiennej

2. Funkcje wielu zmiennych

3. Całki

4. Algebra macierzy i rachunek macierzowy

5. Układ równań liniowych

6. Podstawy rachunku prawdopodobieństwa

7. Wprowadzenie do równań różniczkowych i różnicowych

Autor kursu

dr Małgorzata Wawrzynkiewicz

Cel kursu

Celem kursu ANALIZA I WIZUALIZACJA DANYCH jest przedstawienie PRAKTYCZNEGO ZASTOSOWANIA WIEDZY z zakresu statystyki, matematyki, analizy oraz wizualizacji zbiorów danych. Treść materiałów nie zawiera wzorów, formuł, czyli czysto akademickiej wiedzy, którą zdobędą Państwo w aulach uczelnianych na takich przedmiotach jak statystyka, analiza wielowymiarowa, analiza matematyczna, czy bazy danych.

Do kursu zostały dołączone testy (przetłumaczone na język polski) na pracownika administracyjnego Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że po rozwiązaniu testów niektórzy z uczestników tego kursu zostaną zachęceni do podjęcia wyzwania, jakim jest praca w biurach UE w Brukseli.

Pragnę podziękować redaktorowi Jackowi Szczęsnemu, który współpracował z działem krajowym tygodnika WPROST, za zgodę na udostępnienie jego artykułów, które stanowią przykład wzorcowych i wnikliwych analiz z wielu dziedzin życia, od medycyny, po sytuację polityczną w Europie.

Lista modułów zawartych w kursie

Analiza i wizualizacja - praktyczne zastosowanie

Autor kursu

dr Arkadiusz Lisak 

Cel kursu

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu numerycznego różniczkowania i numerycznego całkowania funkcji jednej i dwóch zmiennych. Numeryczne metody różniczkowania funkcji pozwalają na obliczanie przybliżonych wartości pochodnych funkcji w punkcie (a nie samych pochodnych) bez korzystania z metod analitycznych (nawet bez biegłej umiejętności liczenia pochodnych i znajomości reguł różniczkowania). Numeryczne metody całkowania funkcji pozwalają natomiast na obliczanie przybliżonych wartości całek oznaczonych z funkcji (a nie samych całek) bez korzystania z niejednokrotnie skomplikowanych metod analitycznych (nawet bez biegłej umiejętności obliczania całek nieoznaczonych i znajomości reguł całkowania). Numeryczne metody różniczkowania i całkowania pozwalają więc (z pomocą odpowiedniego narzędzia komputerowego, np. programu MATLAB) na, w miarę szybki sposób, obliczania przybliżanych wartości pochodnych i całek.

Lista tematów zawartych w kursie

1. Różniczkowanie numeryczne

1.1. Aproksymacja pochodnej funkcji jednej zmiennej

1.2. Obliczanie pochodnych funkcji przez różniczkowanie interpolującego ja wielomianu

1.2.1. Różniczkowanie numeryczne za pomocą wielomianów interpolacyjnych Newtona

1.2.2. Różniczkowanie numeryczne za pomocą wielomianów interpolacyjnych Gaussa

1.3. Aproksymacja pochodnych cząstkowych funkcji dwóch zmiennych

2. Całkowanie numeryczne

2.1. Całkowanie funkcji jednej zmiennej

2.1.1. Metoda prostokątów

2.1.2. Metoda trapezów

2.1.3. Metoda parabol (metoda Simsona)

2.1.4. Wzory Newtona-Cotesa

2.2. Całkowanie funkcji wielu zmiennych

Autor kursu

Zofia Matusiewicz

Cel kursu

Matematyka dyskretna – składa się działów matematyki, które zajmują się badaniem struktur nieciągłych, to znaczy zawierających zbiory co najwyżej przeliczalne (dyskretne).

Przykładowe działy zaliczane do matematyki dyskretnej to:

 • algebra liniowa
 • kombinatoryka
 • kryptografia
 • logika matematyczna
 • programowanie liniowe
 • teoria gier
 • teoria grafów
 • teoria informacji
 • teoria liczb

Lista modułów zawartych w kursie

 1. Liczby naturalne
 2. Indukcja matematyczna
 3. RSA

Autor kursu

dr Maciej Piotrowski

Cel kursu

Celem kursu Statystyka jest przedstawienie praktycznych sposobów wykorzystania statystycznych metod, w różnych dziedzinach życia. Korzystający z kursu posiądzie wiedzę na temat pozyskiwania, analizy, prezentacji i interpretacji danych statystycznych, w kategoriach statystyki opisowej. Będzie potrafił dobrać odpowiednie metody statystyki opisowej do specyfiki badanego problemu oraz wykorzystywać je do analizy problemów w projektach studenckich oraz zawodowych. 

Lista tematów zawartych w kursie

 1. Przedmiot, funkcje i zadania statystyki
 2. Badania statystyczne
 3. Prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych
 4. Analiza struktury na podstawie miar statystycznych
 5. Analiza dynamiki
 6. Analiza współzależności
 7. Sprawdzian wiedzy

Autor kursu

mgr Zofia Matusiewicz

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie użytkownika z istotą logiki, sposobami przeprowadzania i prezentacją procesu dedukcji. Kurs prezentuje nie tylko najczęściej stosowane elementy logiki, ale również zestawia je z historycznymi podejściami. Wiele zaprezentowanych teorii jest obecnie na etapie rozwoju, dzięki czemu użytkownik  ma okazję zapoznać się z kierunkiem rozwoju współczesnej logiki i jej zastosowaniem. Kurs wzbogacony jest o ciekawostki, zagadki logiczne, przykłady i zestawy zadań do każdego rozdziału.

Lista modułów zawartych w kursie

 1. Wprowadzenie
 2. Kwadrat logiczny
 3. Klasyczny rachunek logiczny
 4. Elementy teorii mnogości
 5. Relacje

Zaloguj się

Moje kursy