Obszar nauk przyrodniczych

Obszar nauk przyrodniczych dzieli się na dwie dziedziny: nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi. Na portalu eWSIiZ znajdą się kursy z dyscyplin takich jak: (1) nauki biologiczne: biologia, ekologia; (2) nauki o Ziemi: geografia.

Celem kursu jest zapoznanie z walorami turystycznymi Polski. Dla lepszego i łatwiejszego opanowania prezentowanych zagadnień, materiał został przedstawiony na różnych poziomach szczegółowości.

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu metod i technik obsługi ruchu turystycznego.

Kurs został podzielony na części dotyczące sektorów przemysłu turystycznego. Do sektorów tych zaliczamy: sektor usług noclegowych, sektor usług gastronomicznych, sektor usług transportowych, sektor atrakcji turystycznych, sektor organizatorów turystyki. Kurs zawiera informacje na temat sposobów i metod obsługi turystów w poszczególnych sektorach; omówiono kwestie dotyczące czynników materialnych niematerialnych wpływających na zadowolenie klienta, kwestie związane z informacją turystyczną i źródłami jej pozyskiwania przez turystów, a także zagadnienia związane finansami i etyką pracy w szeroko pojętej branży turystycznej.

Kurs jest uzupełnieniem wiedzy przekazywanej podczas ćwiczeń z przedmiotu Metody i Techniki Obsługi Ruchu Turystycznego I i II.

Moduł 1 Sektor usług noclegowych

Już w starożytnej Grecji powstawały gospody-zajazdy zwane pandoktiaIstniały w wielu miejscowościach, a głównie w tych, związanych z kultem religijnym, wypoczynkiem i leczeniem z wykorzystaniem zasobów wód leczniczych oraz igrzyskami olimpijskimi.

W państwie rzymskim sieć hoteli była bardzo dobrze rozwinięta ze względu na liczne podróże ludności między Rzymem a różnymi prowincjami. Zajazdy były wzorowane na domach rzymskich patrycjuszy. Obok pomieszczeń przeznaczonych do spania, znajdowały się tam również jadalnie, łaźnie oraz pomieszczenia dla zwierząt.

Moduł 2 Sektor usług gastronomicznych

Za pierwsze formy zorganizowanej gastronomii uznaje się winiarnie, które funkcjonowały w regionie śródziemnomorskim już w czasach antycznych. W okresie starożytnego Rzymu rozwinęła się sieć placówek nakierowanych na obsługę podróżujących, w tym głównie urzędników oraz legionistów (taberna, popina, mansio). Znajdowały się one w miastach oraz przy szlakach komunikacyjnych. W średniowieczu do najbardziej popularnych obiektów żywieniowych należały: oberże, gospody, tawerny oraz zajazdy.

 

Moduł 3 Sektor organizatorów turystyki

Biura podróży definiuje się jako podmioty gospodarcze świadczące usługi w zakresie pośrednictwa turystycznego oraz organizacji imprez turystycznych.

Powstawanie biur podróży jako specjalistycznych jednostek, których celem działalności były różnorodne usługi związane z obsługą podróżnych, przypadło na II połowę XIX w. Jako pierwsze, powstało biuro podróży założone przez Thomasa Cooka, który w 1841 roku zorganizował pierwszą podróż specjalnym pociągiem z Leicester do Loughborough, w 1855 roku – pierwszą podróż na kontynent na Wielką Wystawę do Paryża, w 1856 roku – pierwszą wycieczkę objazdową po Europie i w 1872 roku – pierwszą podróż dookoła świata.

Moduł 4 Sektor atrakcji turystycznych

Zaspokajanie coraz większych i coraz bardziej wyszukanych potrzeb klientów-turystów wymaga od usługodawców wiele zabiegów natury technicznej i psychologicznej. Wiąże się to bowiem z licznymi problemami. Zaspokajanie coraz większych i coraz bardziej wyszukanych potrzeb klientów-turystów wymaga od usługodawców wiele zabiegów natury technicznej i psychologicznej. Wiąże się to bowiem z licznymi problemami.

Moduł 5 Finanse w turystyce

Na zarządzanie finansami składają się dwie podstawowe kwestie:

 • Pierwsza z nich dotyczy wyboru długofalowych przedsięwzięć inwestycyjnych, w które przedsiębiorstwo powinno się zaangażować. Ponieważ są to przedsięwzięcia strategiczne, rzutują one na wszystkie aspekty funkcjonowania firmy, takie jak marketing, zarządzanie działalnością operacyjną czy polityka kadrowa. Decyzje inwestycyjne mają także wpływ na wyniki przedsiębiorstwa, przez co są istotne dla właścicieli i menedżerów.

 • Chcąc zrealizować dane przedsięwzięcie przedsiębiorstwo musi dysponować odpowiednimi funduszami. Druga zasadnicza kwestia dotyczy więc doboru źródeł finansowania.  

Moduł 6 Informacja turystyczna

W początkach rozwoju turystyki dostęp do informacji turystycznej był ograniczony, a jej głównym źródłem – obok ustnych relacji z podróży – była literatura podróżnicza. Od XIX w. ważnym źródłem informacji stały się przewodniki turystyczne, na przykład te wydawane przez Karla Baedekera.

Do pierwszych instytucji tworzących system informacji turystycznej zaliczamy społeczne organizacje turystyczne (British Alpine Club, Towarzystwo Krajoznawcze, Towarzystwo Tatrzańskie) oraz biura podróży. Na początku XX w. w działalność w zakresie informacji turystycznej włączyły się władze państwowe, które tworzą narodową administrację turystyczną.

Moduł 7 Etyka w turystyce

Kultura obsługi klientów firmy turystycznej jest szczególnie ważna, gdyż od jakości obsługi zależy powodzenie przedsiębiorstwa. Na kulturę obsługi przedsiębiorstwa turystycznego składa się więc kultura osobista jego pracowników. Personel bierze bowiem udział w procesie wytwarzania usług, jest częścią tego procesu, dlatego jego postawa, kwalifikacje, zachowanie, wygląd stanowią integralną część produktu postrzeganego przez klienta, a tym samym świadczą o jakości usług oraz opinii o firmie.

W tym ujęciu praca w firmie turystycznej stawia określone wymagania, co do psychicznych i fizycznych predyspozycji pracowników.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie z jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Polski – Pobrzeżem Morza Bałtyckiego oraz zapoznanie z różnymi podziałami świata na regiony turystyczne oraz przedstawienie jednego z regionów turystycznych Europy – Regionu Bałtyckiego.

Autor kursu

Dr Krzysztof Szpara 

Lista modułów zawartych w kursie

 1. Region turystyczny – Polska

 2. Region turystyczny – Świat

Cel kursu

Celem modułu jest zapoznanie z historią turystyki w Polsce i na świecie, w tym:

 • poznanie podstawowych form turystyki, oraz charakterów wyjazdów w ujęciu historycznym,
 • przedstawienie kluczowych organizacji turystycznych w Polsce i na świecie,
 • opisanie głównych stymulatorów rozwoju turystyki na przestrzeni wieków,
 • pomoc w dotarciu do szczegółowych opracowań z zakresu historii turystyki.

Opanowanie materiału na temat rozwoju turystyki (historii), ułatwi dalszą naukę i pracę w szeroko pojętej branży turystycznej

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie z walorami turystycznymi Polski, Europy i świata. Dla lepszego i łatwiejszego opanowania prezentowanych zagadnień, materiał został przedstawiony na różnych poziomach szczegółowości.

W niniejszym kursie poruszono zagadnienia związane z geografią turystyczną Europy i świata.

Za pośrednictwem zamieszczonych ćwiczeń i testów istnieje możliwość nie tylko samodzielnej nauki, lecz również systematycznego ćwiczenia i kontroli postępów w nauce.


Autorzy kursu 

mgr Magdalena Koszałka

mgr Krzysztof Szpara

Autorzy kursu

mgr Magdalena Skała

dr Krzysztof Szpara

Cel kursu

Celem kursu Krajoznawstwo jest zapoznanie z walorami Karpat Polskich. Dla lepszego i łatwiejszego opanowania prezentowanych zagadnień, materiał został zilustrowany zdjęciami i rycinami. Najdokładniej poruszane są zagadnienia związane ze wschodnią częścią Karpat Polskich. Za pośrednictwem zamieszczonych ćwiczeń i testów istnieje możliwość nie tylko samodzielnej nauki, lecz również systematycznego ćwiczenia i kontroli postępów w nauce.

Lista modułów zawartych w kursie

 • Ogólne wiadomości o Karpatach
 • Karpaty Polskie
 • Kanon Krajoznawczy Karpat Polskich

Autor kursu

Piotr Gębica

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie z przewodnimi składnikami przyrodniczymi środowiska geograficznego Polski do których należą położenie fizycznogeograficzne, ukształtowanie powierzchni (rzeźba terenu) i budowa geologiczna. Elementy te rozpatrywane są na tle podziału Polski na makroregiony fizycznogeograficzne. 

Lista modułów zawartych w kursie

1. Położenie fizycznogeograficzne Polski w Europie i jego konsekwencje

 • Wprowadzenie
 • Położenie Polski na tle struktur geologicznych i rzeźby kontynentu
 • Położenie Polski na tle warunków klimatycznych, wodnych i biogeograficznych
 • Europy

2. Elementy budowy geologicznej Polski

 • Wprowadzenie
 • Podstawowe typy skał
 • Podział dziejów geologicznych Polski
 • Budowa geologiczna regionów Polski
 • Test sprawdzający

3. Rzeźba Polski

 • Wprowadzenie
 • Ogólne rysy ukształtowania powierzchni Polski
 • Charakterystyka rzeźby wybranych regionów geomorfologicznych
 • Test sprawdzający

Autor kursu

Urszula Rogala

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami ochrony środowiska w Polsce i na świecie, a także potrzebami jego ochrony przy pomocy dostępnych środków. W kursie poruszono tematy globalnych problemów zanieczyszczenia środowiska tj. efekt cieplarniany, dziurę ozonową, kwaśne deszcze. Dla uwidocznienia skali problemu przytoczono tematy chorób wywoływanych w zatruwanym środowisku oraz konsekwencje prawne przestępstw przeciwko środowisku. Z drugiej strony kurs przybliża studentom temat mody na ochronę środowiska poprzez m.in. opis odnawialnych źródeł energii, charakterystykę organizacji działających na rzecz ochrony środowiska, czy przykłady dyrektyw UE mające uregulować (poprawić bądź zniwelować) w znaczny sposób rosnący problem braku dbałości o środowisko naturalne.

Efekty kształcenia

Student po zapoznaniu się z treścią kursu zdobędzie wiedzę z zakresu: rodzajów zanieczyszczeń środowiska oraz jego skutków, także zdrowotnych, pozna sposoby ochrony środowiska. Student pozna możliwości oraz potrzebę zastosowania odnawialnych źródeł energii, zapozna się z działalnością organizacji na rzecz ochrony środowiska, co skutkować może w efekcie aktywnym uczestnictwem w podobnych przedsięwzięciach. Dzięki podanym w kursie unijnym aktom prawnym student zdobędzie umiejętności, m.in. prowadzenia przyjaznego środowisku przedsiębiorstwa oraz racjonalnego współgrania ze środowiskiem bez szkody dla otoczenia. Ponadto po zapoznaniu się z tematem produkcji żywności genetycznie modyfikowanej student będzie mógł odnieść się krytycznie do poruszanego problemu, w aspekcie zdrowia człowieka oraz ochrony bioróżnorodności gatunkowej.

Lista modułów i tematów zawartych w kursie

Moduł 1 - Ochrona środowiska (8h)

Temat 1. Co to jest ochrona środowiska?

 • Zagadnienie 1. Rodzaje zanieczyszczeń środowiska
 • Zagadnienie 2. Skutki zanieczyszczeń środowiska
 • Zagadnienie 2. Sposoby ochrony środowiska
 • Zagadnienie 3. Ocena stanu środowiska w woj. podkarpackim i w Polsce

Temat 2. Moda na ekologię

 • Zagadnienie 1. Ciemnozieloni i Jasnozieloni

Moduł 2 - Zanieczyszczenia klimatu (12 h)

Temat 1.Efekt cieplarniany i globalne ocieplenie

 • Zagadnienie 1. Efekt cieplarniany - przyczyny i skutki
 • Zagadnienie 2. Co to jest globalne ocieplenie
 • Zagadnienie 3. Przyczyny globalnego ocieplenia
 • Zagadnienie 4. Skutki globalnego ocieplenia
 • Zagadnienie 5. Zapobieganie globalnemu ociepleniu

Temat 2. Kwaśne deszcze

 • Zagadnienie 1. Co to są kwaśne deszcze
 • Zagadnienie 2. Warunki powstawania kwaśnych deszczy
 • Zagadnienie 3. Skutki kwaśnych deszczy

Moduł 3 - Wpływ zanieczyszczeń środowiska na stan zdrowia ludzi (4h)

 • Temat 1. Choroby spowodowane zanieczyszczeniem środowiska
 • Temat 2. Śmiercionośna dwunastka uwolniona przez zmiany klimatu

Moduł 4 - Energia przyszłości (5 h)

 • Temat 1. Czym jest energia przyszłości
 • Temat 2. Biomasa Temat 3. Geotermia
 • Temat 4. Energia wiatrowa
 • Temat 5. Energia słoneczna
 • Temat 6. Energia wodna
 • Temat 7. Energetyka jądrowa

Moduł 5 - Organizacje ochrony środowiska (8h)

Temat 1. Organizacje międzynarodowe

 • Zagadnienie 1. Sierra Club
 • Zagadnienie 2. National Audubon Society
 • Zagadnienie 3. World Wildlife Fund
 • Zagadnienie 4. EarthFirst!
 • Zagadnienie 5. Greenpeace
 • Zagadnienie 6. National Wildlife Federation Zagadnienie 7 Natural Resources Defense Council
 • Zagadnienie 8. World Business Council for Sustainable Development
 • Zagadnienie 9. Forest Stewardship Council
 • Zagadnienie 10. Rainforest Action Network
 • Zagadnienie 11. The Nature Conservancy
 • Zagadnienie 12. Heal the Bay
 • Zagadnienie 13. Surfrider
 • Zagadnienie 14. Environmental Defense Fund Zagadnienie 15 Friends of Earth
 • Zagadnienie 16. Worldwatch Institute
 • Zagadnienie 17. Intergovernmental Panel on Climate Change
 • Zagadnienie 18. United States Environmental Protection Agency
 • Zagadnienie 19. National Geographic Society

Temat 2. Wybrane Organizacje krajowe 

 • Zagadnienie 1. Instytut na rzecz Ekorozwoju 
 • Zagadnienie 2. Fundacja Aeris Futuro 
 • Zagadnienie 3. Klub Gaja 
 • Zagadnienie 4. Polska Zielona Sieć 
 • Zagadnienie 5. Społeczny Instytut Ekologiczny 
 • Zagadnienie 6. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii 
 • Zagadnienie 7. Liga Ochrony Przyrody 
 • Zagadnienie 8. Arka Fundacja Ekologiczna 
 • Zagadnienie 9. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju 
 • Zagadnienie 10. Polski Klub Ekologiczny

Moduł 6 - Unia Europejska a ochrona środowiska (8h)

Temat 1. Dyrektywy Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska

 • Zagadnienie 1. Postanowienia Traktatu z Maastricht
 • Zagadnienie 2. Podział Unijnych aktów prawnych w sprawie ochrony środowiska

Moduł 7 - Wykroczenia przeciwko środowisku (3h)

Temat 1. Wykroczenia przeciwko środowisku

 • Zagadnienie 1. Przestępstwa przeciwko środowisku
 • Zagadnienie 2. Żywność genetycznie modyfikowana

Zaloguj się

Moje kursy