Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej przygotowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zawiera w sobie i obejmuje wiele różnych dyscyplin tematycznych. Na portalu eWSIiZ znajdą się przygotowane przez naszą kadrę dydaktyczno-naukową wyspecjalizowane kursy z zakresu: nauk farmaceutycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiele innych. Z biegiem czasu sukcesywnie będziemy dodawać kolejne szkolenia z tego obszaru tematycznego do Państwa dyspozycji.

Autor kursu: dr Dalia Chrzanowska


Cel kursu: „Celem kursu Dermatologia jest zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami z zakresu dermatologii, ze szczególnym naciskiem na budowę skóry oraz semiotykę. Poznanie budowy oraz fizjologii skóry stanowi podstawę działania zarówno substancji czynnych jak i zabiegów kosmetycznych. Prawidłowa diagnostyka wykwitów skórnych jest niezbędna do podejmowania jakichkolwiek działań kosmetycznych”.

Moduł 1 Budowa i czynności skóry

Opis:

„1.1. Czynności skóry
1.2. Naskórek
1.3. Kinetyka naskórka
1.4. Skóra właściwa
1.5. Przydatki skóry
1.5.1. Gruczoły łojowe
1.5.2. Gruczoły potowe
1.5.3. Gruczoły ekranowe
1.5.4. Gruczoły apokrynowe
1.5.5. Włosy
1.5.6. Paznokcie”


Moduł 2 Choroby paznokci

Opis:

„2.1. Anatomia, fizjologia i podstawy kliniczne
2.1.1 Anatomia i fizjologia
2.1.2 Patologia
2.1.3 Obraz kliniczny
2.1.4 Rozpoznanie i leczenie
2.2. Schorzenia dziedziczne i wady rozwojowe
2.2.1 Dziedziczne zwyrodnienia paznokci
2.2.2 Zmiany chorobowe paznokci w genodermatozach
2.3.Schorzenia nabyte
2.3.1 Brodawki
2.3.2 Zanokcica
2.3.3 Grzybice paznokcia
2.3.4 Zaburzenia rozwoju paznokcia wywołane przez czynniki zewnątrzpochodne, miejscowe i wewnątrzpochodne
2.4. Nowotwory
2.4.1 Guz splotowy
2.4.2 Melanozy i czerniak paznokcia”

Moduł 3 Symptomatologia skóry

Opis:

„3.1. Wykwity pierwotne
3.1.1 Plama
3.1.2 Grudka
3.1.3 Bąbel pokrzywkowy
3.1.4 Guzek
3.1.5 Guz
3.1.6 Pęcherzyk i pęcherz
3.1.7 Krosta
3.2. Wykwity wtórne
3.2.1 Łuska
3.2.1.1 Rodzaje
3.2.3 Strup
3.2.4 Nadżerka
3.2.5 Otarcie
3.2.6 Przeczos
3.2.7 Rana
3.2.8 Rozpadlina
3.2.9 Blizna
3.2.10 Lichenizacja
3.2.11 Zliszajowacenie”

Autorzy:

dr hab. Jan Krupa

prof. dr hab. Ryszard Korczowski

dr Daria Sawaryn

 

Cel:

„Celem kursu Anatomia jest przedstawienie podstawowych wiadomości na temat anatomii układu kostno-stawowego człowieka.

Jest to podstawowa wiedza, która będzie pomocna w zrozumieniu przedmiotów opierających się na anatomii, w dalszym kształceniu.

 

Przedmiot Anatomia  obejmuje materiał składający się na 6 godzin zajęć. W ramach tych godzin został przedstawiony układ kostno-stawowy człowieka podzielony na następujące części:

- osteologia - nauka o budowie kości

- kręgosłup,

- klatka piersiowa,

- kości kończyny górnej,

- kości kończyny dolnej

- kości głowy.

 

Na końcu każdego modułu, znajdują się testy sprawdzające wiedzę z danej części przerobionego materiału. Są to testy jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Po przejściu testu, program liczy punkty oraz pokazuję prawidłowe odpowiedzi. Dodatkowo przedstawiony materiał został wzbogacony zdjęciami z opisem. Można z nich skorzystać klikając na kolorowe i podkreślone słowo lub wyrażenie.”

 

Moduł 1 – Osteologia - nauka o budowie kości

Opis

„W skład szkieletu człowieka - dorosłego wchodzi 206 oddzielnych kości. Liczba ta jednak jest zmienna: u dziecka 15-letniego jest większa (356), u starców mniejsza. Różnica wynika ze zrastania się poszczególnych części kości u ludzi młodych i ze zrastania się niektórych kości u osób w wieku podeszłym. Kość zbudowana jest z dwóch podstawowych składników: organicznego tzw. oseiny, nadającej kości elastyczność, i mineralnego, głównie soli kwasu fosforowego i węglowego. Fosforan wapnia i magnez oraz węglan wapnia nadają kości odpowiednią twardość….”

 

Moduł 2 – Kręgosłup

Opis

„Kręgosłup - składa się z części zwanych kręgami. Kręgosłup stanowi ruchomy słup kostny, rozciągający się od podstawy czaszki do dolnego końca tułowia i położony w linii pośrodkowej po grzbietowej stronie ciała. Wewnątrz kręgosłupa leży rdzeń kręgowy… Kręgosłup składa się z 33-34 kręgów i dzieli się na pięć odcinków….”

 

Moduł 3 - Klatka piersiowa

Opis

„Szkielet klatki piersiowej - składa się z 12 kręgów piersiowych, 12 par żeber i mostka. Szkielet klatki piersiowej stanowi ochronę ważnych narządów życiowych (serce, płuca) przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz pełni funkcję w czynności oddechowej.

Żebra mają postać wygiętych półksiężycowato blaszek kostnych. Każde z nich ma koniec przedni, czyli mostkowy, trzon i koniec tylny-kręgosłupowy. Koniec przedni kości żebrowej łączy się z chrzęstnym przedłużeniem żebra, zwanym chrząstką żebrową. Zgrubiały koniec tylny żebra nosi nazwę głowy żebra. Nieco bocznie od niej leży guzek żebra…..”

 

Moduł 4 - Kości kończyny górnej

Opis

„Dzielą się one na:

- kości obręczy kończyny górnej - do których zalicza się obojczyk i łopatkę,

- kości kończyny górnej wolnej - do których należą: kość ramienna, 2 kości przedramienia, 8 kości nadgarstka, 5 kości śródręcza i 14 kości palców.”

 

Moduł 5 - Kości kończyny dolnej

Opis

„Obręcz kończyny dolnej, w przeciwieństwie do obręczy kończyny górnej, zbudowana jest bardzo mocno i składa się z dwóch kości miednicznych i kości krzyżowej. Łączą się one ze sobą tworząc mocny pierścień kostny, zwany miednicą.

Kość miedniczna rozwija się z trzech oddzielnych kości, które w wieku dziecięcym oddziela warstwa chrząstki. Największa z nich skierowana ku górze i ku bokowi, nazywa się kością biodrową. Od strony dolnej i tylnej leży kość kulszowa, od przodu i dołu - kość łonowa.”

 

Moduł 6 - Kości głowy

Opis

„Kościec głowy nosi nazwę czaszki. Cześć górną i tylną czaszki nazywa się mózgową częścią czaszki (mózgoczaszką), cześć przednio-dolną - trzewną częścią czaszki (trzewioczaszką).”

 

Autor kursu

dr Daria Sawaryn

Opis kursu

Forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych. Terapia niepełnosprawnych z zastosowaniem metody hipoterapii obejmuje głó—wnie osoby niepełnosprawne ruchowo, sensorycznie i umysłowo. Dobroczynne dla zdrowia skutki kontaktu z koniem znane były już w starożytności; jako metoda leczenia pojawiły się w nowoczesnej medycynie w latach 50.-60. XX w., zwłaszcza w neurologii, ortopedii i psychiatrii.

Lista tematów zawartych w kursie

 1. Hipoterapia
 2. Mechanizm oddziaływania terapeutycznego konia na człowieka

Autor kursu

dr Artur Bijoś

Po ukończeniu kursu uczestnik szkolenia powinien umieć:

Posłużyć się podstawowymi pojęciami z zakresu farmakologii ogólnej: pochodzenie leków, nazewnictwo, postacie leków, dawki, sposoby wprowadzania leków do organizmu. Wyjaśnić podstawowe założenia i pojęcia farmakokinetyki: uwalnianie, wchłanianie, rozmieszczenie metabolizm i wydalanie leku z ustroju. Scharakteryzować mechanizm działania leków, interakcje leków, działania niepożądane. Przedstawić ogólne przyczyny prowadzące do uzależnień, wymienić leki i substancje wywołujące uzależnienia, objawy zespołów abstynencji. Poznać podstawowe założenia terapii uzależnień.

Lista modułów i tematów zawartych w kursie

Moduł 1 - Wiadomości wstępne

 • Wiadomości wstępne
 • Postacie leków
 • Dawkowanie leków
 • Dawkowanie leków u dzieci
 • Dawkowanie leków w wieku podeszłym
 • Sposoby wprowadzania leków do organizmu
 • Źródła informacji o lekach

Moduł 2 - Podstawy farmakokinetyki

 • Podstawy farmakokinetyki
 • Uwalnianie substancji leczniczych (L)
 • Wchłanianie leku (A)
 • Dystrybucja (D)
 • Metabolizm leków (M)
 • Eliminacja – wydalanie leków (E)

Moduł 3 - Podstawy farmakodynamiki

 • Wstęp
 • Działanie niepożądane
 • Mechanizmy działania leków
 • Receptory farmakologiczne
 • Interakcje leków
 • Antagonizm farmakologiczny
 • Synergizm farmakologiczny

Moduł 4 - Zależności lekowe i narkomanie

 • Wprowadzenie
 • Leki wywołujące uzależnienia
 • Inne leki o właściwościach uzależniających
 • Używki wywołujące uzależnienia

Autor kursu

dr Helena Bartyzel – Lechforowicz

Cel kursu

Celem kursu DL jest opanowanie materiału z zakresu postępowania fizjoterapeutycznego z uwzględnieniem stanu klinicznego i dynamiki rozwoju poszczególnych schorzeń w neurologii, reumatologii oraz ortopedii i traumatologii. Materiał przedstawiony w kursie DL pozwoli przybliżyć wyżej wymienione, wybrane grupy schorzeń z uwzględnieniem etiopatogenezy skutków klinicznych, co ułatwi studentowi w postępowaniu fizjoterapeutycznym zaplanować pracę, zastosować odpowiednią diagnostykę i wykorzystać stosowane w rehabilitacji metody. Przedstawiony materiał powinien przybliżyć także studentowi testy fizjoterapeutyczne powszechnie stosowane w diagnostyce i różnicowaniu objawów klinicznych. Zebrane zostały także w materiale informacje dotyczące kluczowych badań, stosowanych technik i metod w zależności od dynamiki rozwoju choroby z uwzględnieniem wieku dziecięcego i osób w podeszłym wieku. Dużo uwagi poświęca się także nowoczesnym technikom operacyjnym, zastosowania wyciągów i sposobu unieruchomień w uszkodzeniach narządu ruchu. Współczesny absolwent fizjoterapii powinien legitymować się interdyscyplinarną wiedzą medyczna, psychologiczną i pedagogiczną, co może warunkować prawidłowy przebieg procesu leczenia i terapii.

Lista tematów zawartych w kursie

I. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii i traumatologii

1. Badanie w ortopedii i traumatologii

2. Rehabilitacja osób po urazach w zależności od rodzaju uszkodzenia

2.1 Stłuczenia

2.2 Skręcenia

2.3 Zwichnięcia

2.4 Złamania

3. Powikłania po złamaniach.

3.2 Zespół Sudeka

3.3 Staw rzekomy

4. Amputacje kończyn

4.1 Zagadnienia ogólne

4.2 Rehabilitacja amputowanych

5. Zabiegi rekonstrukcyjne

5.1 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego

5.2 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego

5.3 Artroskopia

5.4 Endoprotezoplastyka stawu biodrowego

5.5 Endoprotezoplastyka stawu kolanowego

6. Rehabilitacja osób po urazach kręgosłupa bez porażeń

6.1 Charakterystyka urazów

6.2 Postępowanie fizjoterapeutyczne po urazach kręgosłupa bez porażeń

7. Osteoporoza – zrzeszotnienie kości

7.1 Postępowanie fizjoterapeutyczne

8. Wyciągi wykorzystywane w ortopedii

9. Testy wykorzystywane w rehabilitacji

II. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w reumatologii

1. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

2. Zesztywniejące zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) – choroba Bechterewa

3. Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (Gonartrosis)

4. Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (Coxartrosis)

5. Zmiany zwyrodnieniowo – wytwórcze stawów kręgosłupa (Spondyloartrosis)

III. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii

1. Udar mózgu

2. Zespoły otępienie – choroba Alzheimera

3. Choroba Parkinsona

4. Zespoły korzeniowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego (rwa kulszowa)

5. Mózgowe porażenie dziecięce (MPD)

6. Przepuklina oponowo - rdzeniowa

7. Metody stosowane w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

Zaloguj się

Moje kursy