Obszar nauk humanistycznych

Obszar nauk humanistycznych dzieli się na dwie dziedziny: nauk humanistycznych i nauk teologicznych. Na portalu eWSIiZ znajdą się kursy z dyscyplin takich jak: filozofia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, nauki o zarządzaniu.

Autorzy

dr Rafał Polak

mgr Renata Wójcik

Cel kursu

„Celem niniejszego kursu jest poznanie i przyswojenie, ogólnie przyjętych zasady postępowania etycznego. Bowiem nie tylko dobry warsztat pisarski jest potrzebny, aby poprawnie wykonywać niezwykle istotny zawód dziennikarza. Nie tylko sprawność rozumowania, czy spryt w zdobywaniu informacji, ale również wiedza o tym jak pisać, aby nie krzywdzić jest odpowiednim wyposażeniem adepta sztuki dziennikarstwa.

Kurs ma również na celu próbę zbliżenia etyk zawodowych w pracy dziennikarskiej oraz public relations.
 
Porównanie etyk: dziennikarskiej i public relations nie jest pomysłem nowym. Były już czynione udane próby tego typu przedsięwzięć. Kurs ten ma na celu rzucić nowe światło na to zagadnienie, poprzez porównanie wybranych zagadnień pojawiających się w kodeksy etyki zawodowej. „

Moduł 1. Prawo w pracy dziennikarza

Opis:

„Rola prasy.

Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

Obowiązek organów państwowych stworzenia warunków realizacji zadań pracy. Organy państwowe zgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stwarzają prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań, w tym również umożliwiające działalność redakcjom dzienników i czasopism zróżnicowanych pod względem programu, zakresu tematycznego i prezentowanych postaw…..„

Moduł 2.  Etyka w pracy dziennikarza

Opis

„Etyczne postępowanie dziennikarzy, to warunek tego aby ich praca była faktycznie dobra i dobrze służyła społeczeństwu. Prawie każda z organizacji dziennikarskich, czy każdy większy wydawca medialny posiada karty etyki, w których zapisane są dokładne wytyczne dla dziennikarzy zajmujących się sprawami, mogącymi wywołać kontrowersje. Dość wspomnieć "Zasady etyki dziennikarskiej w TVP S.A.", gdzie zapisano kilkanaście akapitów o ochronie prywatności i intymności oraz o szczególnym traktowaniu osób pokrzywdzonych; "Kartę etyczną mediów" (podpisaną przez przedstawicieli stowarzyszeń dziennikarskich w Polsce oraz szefów najbardziej liczących się wydawców)….”

Autor kursu

mgr Łukasz Błąd

Cel kursu

Kurs DL z Historii Polski XX wieku, który właśnie rozpoczynasz, ma być pomocą w uchwyceniu głównych procesów i wydarzeń historycznych jednego z zamkniętych okresów w dziejach.

Nie jest to multimedialna forma podręcznika czy skryptu z regularnym wykładem historii narodowej na przestrzeni całego stulecia. To raczej uzupełnienie lub wstęp wskazujący dalsze kierunki samodzielnych rozważań, dociekań, analiz.

Wielość wydarzeń, ogromny postęp cywilizacyjny, jaki dokonał się na przestrzeni minionych stu lat oraz imponujące pomnożenie dorobku nauk społecznych, w tym historii – to wszystko powoduje konieczność znacznej selekcji materiału, według jednego z możliwych (i subiektywnych) kluczy.

Wiele zagadnień zostało tylko zasygnalizowanych, niektóre całkowicie pominięte, co zostało podyktowane wymiarem czasowym określonym dla kursu. W tym opracowaniu skupiono się głównie na procesach politycznych wybranego okresu, za podstawowe kryterium przyjmując ich zasięg, doniosłość i znaczenie dla ciągu wydarzeń w latach pomiędzy narodzinami II Rzeczpospolitej a upadkiem PRL i powstaniem III Rzeczpospolitej. Oczywiście kwestiom politycznym immanentnie towarzyszą aspekty społeczne i gospodarcze.

Lista modułów zawartych w kursie.

 • Odrodzenie państwa
 • II Rzeszpospolita
 • II Wojna Światowa
 • Polska stalinowska
 • Październik, marzec,grudzień
 • Od kryzysu do kryzysu

Autor kursu

dr Maciej Ulita

Cel kursu

Celem kursu Etyka jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu aksjologii. Poprzez przedstawienie poszczególnych pojęć związanych z badaniem wartości oraz poglądowym przedstawieniem stanowisk wybranych filozofów, na współczesnych zastosowaniach etyki kończąc, korzystający z kursu zyskają wiedzę umożliwiającą zabieranie głosu w trwających obecnie dyskusjach na tematy takie jak np. eutanazja, kara śmierci, czy aborcja. Zdaje się to być szczególnie ważne teraz, kiedy wieści się upadek obyczajów, a poziom toczonych publicznie debat nie odbiega od przysłowiowych dyskusji „spod budki z piwem”. Kurs zawiera również ogólne wprowadzenie do zagadnień z zakresu historii filozofii oraz ma pokazać sposób formułowania zakazów i nakazów moralnych, swoistą metodologię dokonywania ocen i wartościowań. Poprzez wskazanie konkretnych trudności na polu aksjologii kurs ma uzmysłowić, iż używanie pojęć typu tolerancja, dobro, zło, równouprawnienie itp., powinno być poprzedzone namysłem, ponieważ stanowią one element szeroko pojmowanej kultury europejskiej.

Lista modułów zawartych w kursie

1. Informacje podstawowe

Temat pierwszy to klasycznie pojmowane wprowadzenie do obszaru badań. Zawiera w sobie nomenklaturę przedmiotową, związane z tematem pojęcia i definicje. Stanowi również wstępną próbę odpowiedzi na pytanie o zasadność uprawiania etyki.

Zawartość

1.1 Czym jest etyka?

1.2 Po co nam etyka?

1.3 Etyka/moralność/aksjologia/wartość

2. Wprowadzenie do poszczególnych okresów w filozofii

Temat drugi to krótkie wprowadzenie w specyfikę poszczególnych okresów w filozofii. Przegląd ten ma na celu zaznajomienie studentów z kontekstem intelektualnym, w którym toczyła się i toczy dyskusja na temat wartości.

Zawartość

2.1 Starożytność

2.2 Średniowiecze

2.3 Filozofia Nowożytna

2.4 Filozofia XIX wieku

2.5 Filozofia XX wieku

3. Zagadnienia etyczne w koncepcjach wybranych myślicieli

Temat trzeci to zasadnicza część kursu. Składa się na niego przedstawienie poglądów etycznych wybranych myślicieli. Wykład podzielony został zgodnie z podziałem przyjętym w poprzedzającej go części. Zaprezentowanie poglądów poszczególnych myślicieli, reprezentujących poszczególne okresy w filozofii pokazuje rozwój myśli europejskiej (i po części amerykańskiej) jako takiej, przede wszystkim zaś – rozwój postrzegania zagadnienia wartości.

Zawartość

3.1 Starożytność

3.2 Średniowiecze

3.3 Nowożytność

3.4 Wiek XIX

3.5 Wiek XX

4. Wartości utylitarne

Temat czwarty to prezentacja jednego ze stanowisk. Wybrano właśnie wartości  utylitarne, ponieważ zdają się one najpełniej reprezentować kondycję moralną współczesnego człowieka. Ta część kursu wskazuje punktu styku między dwoma podstawowymi sposobami patrzenia na wartości, wybrane analizy psychologiczne potrzeb ludzkich oraz przykładowy sposób widzenia punktów wyjścia trwających obecnie dyskusji publicznych. Zawarte w tej części opinie celowo sformułowane są radykalnie, aby pobudzić studentów do samodzielnego myślenia i formułowania twierdzeń alternatywnych.

Zawartość

4.1 Wartości absolutne versus wartości zrelatywizowane

4.2 Utylitaryzm czynów, reguł, postaw

4.3 Scheller, Hildebrand, Ingarden, Elzenberg

4.4 Freud, Murray, Maslow

4.5 Etyka współcześnie

5. Test końcowy

Pytania na zasadzie losowania 10 z wszystkich z poprzednich modułów

Autor kursu

mgr Maria Grad

Cel kursu

Zajęcia z historii sztuki mają na celu zapoznanie z najważniejszymi zjawiskami artystycznymi od czasów prehistorycznych po współczesność. W ramach wykładu omawiane są kolejne epoki historyczne i najwybitniejsze dzieła z kręgu kultury śródziemnomorskiej z odniesieniem do sztuki Polski i Podkarpacia. Wykłady ilustrowane są slajdami i projekcjami filmów. Nacisk położony zostaje przede wszystkim na problematykę sztuk wizualnych. Poruszane zasadnicze problemy to znajomość i rozpoznanie stylów w architekturze, wybitne dzieła sztuki: analiza stylistyczna i ikonologiczna, wpływ sztuki starożytnej Basenu Morza Śródziemnego na sztukę europejską.

Lista modułów zawartych w kursie

 1. Sztuka prehistoryczna, Mezopotamii, Egiptu i Krety
 2. Kultura starożytnej Grecji
 3. Starożytny Rzym
 4. Sztuka średniowieczna, Romanizm, Gotyk
 5. Renesans włoski
 6. Renesans, Manieryzm
 7. Sztuka Baroku
 8. Szkoła flamandzka i szkoła holenderska
 9. Klasycyzm i Neostyle

Test końcowy

Autor kursu

dr Paweł Przywara

Cel kursu

Niniejszy kurs stanowi przegląd różnych istotnych zjawisk związanych ze sztukami plastycznymi i literaturą XX i XXI wieku. Skonstruowany jest w taki sposób, by każdemu z tych zjawisk oprócz opisu towarzyszyły stosowne ilustracje.

Lista modułów zawartych w kursie

 1. Rozważania wstępne
 2. Modernizm w sztukach plastycznych
 3. Postmodernizm w sztukach plastycznych
 4. Modernizm w literaturze
 5. Postmodernizm w literaturze.

Zaloguj się

Moje kursy